Yhdistyksen säännöt voit ladata PDF - muodossa tästä

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Saukkolan kylätoimintayhdistys ry ja sen kotipaikka on Lohja.

2 § Yhdistyksen toiminta-alue
Mäntsälä, Saukkola, Heimola, Hyvelä, Huhti ja Mettula.

3 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on tuoda esiin asukkaiden näkökantoja, valvoa heidän yleisiä ja yhteisiä etujaan, sekä tehdä aloitteita kunnan päättäville elimille toiminta-alueen kehittämiseksi. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu niinikään asukkaiden yhteistoiminnan edistäminen ja viihtyisyyden lisääminen toiminta-alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotustilaisuuksia ja kokouksia, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, neuvottelee viranomaisten kanssa ja tekee aloitteita ja antaa lausuntoja ja järjestää musiikkitilaisuuksia, talkootapahtumia, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia ja retkiä.

4 § Hallitus
Vuosikokous valitsee yhdistyksen asioita hoitamaan vuosikokousten väliseksi ajaksi hallituksen, johon kuuluu puheenjohtaja, neljä (4) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteerin ja rahastonhoitajan, sekä muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

5 § Yhdistyksen kokoontuminen
Vuosikokous pidetään vuosittain, viimeistään toukokuussa, hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai vähintään 1/10 äänioikeutetusta jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmen (3) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus.

Kokouksesta ilmoitetaan vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta ainakin yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä ja jäsenkirjeellä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä on saapuvilla.

6 § Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista.
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, sekä jäsenmaksun suuruus.
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
  9. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa tarkastamaan kuluvan toimintavuoden tilejä.
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
7 § Yhdistyksen talous
Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää talkootempauksia ja muita tilaisuuksia sekä perii vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus päätetään vuosikokouksessa. Alle 18-vuotiailla ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilit asianmukaisilla tositteilla varustettuna ja päätettyinä, sekä päättyneen vuoden toimintakertomus on jätettävä toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahaston hoitaja, kaksi (2) yhdessä.

9 § Yhdistyksen jäsenyys
Jäseneksi voi ruveta kuka tahansa, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja suorittaa jäsenmaksun, ja jonka hallitus jäseneksi hyväksyy.

10 § Sääntöjen muutos ja yhdistyksen purkautuminen
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa vain päätösvaltaisessa vuosi-tai ylimääräisessä kokouksessa jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu, ja jos vähintään 60 % kokouksessa annetuista äänistä puoltaa muutoksen tekoa. Muutokset tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun ne on merkitty yhdistysrekisteriin.

Kysymys yhdistyksen purkamisesta tai kiinteän omaisuuden myymisestä on ratkaistava kahdessa eri kokouksessa, joista toinen on vuosikokous ja toinen ylimääräinen yhdistyksen kokous. Purkamispäätös tai myyntipäätös tulee täytäntöön pantavaksi vain mikäli kummassakin kokouksessa vähintään 75 % annetuista äänistä päätöstä puoltaa.

Yhdistyksen purkamisesta tai kiinteän omaisuuden myymisestä on mainittava kokouskutsussa.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi, purkautumisesta lopullisesti päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti.